Privacyverklaring

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres e.d. die je met ons deelt en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor we ze vragen en/of waarvoor ze nodig zijn. We delen persoonsgegevens niet met anderen/derden, tenzij noodzakelijk, zoals voor het gezamenlijk beroep.

Voor het Contactformulier vragen we je naam en e-mailadres.

Heb je interesse in samen beroep aantekenen, dan vragen we meer persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Om een beroep in te dienen zijn daarnaast voor personen ook nodig: naam/namen zoals op paspoort of ID-bewijs en een handtekening.

%d bloggers liken dit: