In beroep bij de Raad van State

Het beroep is begin juli 2021 ingediend. Meedoen is helaas niet meer mogelijk. Begin 2022 vindt de zitting plaats bij de Raad van State. Ongeveer 6 weken later doet de rechter uitspraak in de bodemprocedure (in hoger beroep gaan is niet mogelijk). Hieronder vind je meer informatie over het beroep. Blijf op de hoogte door je te abonneren op het Nieuws.

Waarom in beroep?

Woensdag 12 mei 2021 heeft de raad van gemeente Het Hogeland het bestemmingsplan Boogplein Winsum aangenomen. Dit betekent dat in het hart van Winsum een historisch en sfeervol jaagpad met bijbehorende monumentale bomen zouden moeten wijken voor historiserende hoogbouw met een hoge kade/boulevard. Vind jij, net als Peter Michiel Schaap van platform GRAS, dat Winsum veel beter verdient? Dan staat ons nog één mogelijkheid open: op naar de Raad van State via een beroep voor 8 juli 2021.

Procedure

De gemeente heeft voor het bestemmingsplan Boogplein de Crisis- en Herstelwet van toepassing verklaard, waardoor je niet eerst naar de bestuursrechter of kantonrechter kunt gaan, maar via de zgn. ‘versnelde procedure’ direct beroep aantekent bij de Raad van State. Belanghebbenden kunnen t/m 7 juli 2021 tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan.

Foto: Pixabay via Pexels.com

Wat houdt in beroep gaan in?

Een beroep indienen bij de Raad van State is iets anders dan een zienswijze die je eerder in het traject van inspraak bij een bestemmingsplan als burger hebt kunnen geven. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beoordeelt de rechter of de gemeente bij het genomen besluit de wet goed heeft toegepast en of het besluit zorgvuldig is voorbereid en goed gemotiveerd is. Procedures zijn hierbij erg belangrijk en ook of alle waarden voor een ‘goede ruimtelijke ordening’ voldoende zijn afgewogen.

Heeft de gemeente het besluit op een goede manier genomen?

Bij het bestemmingsplan Boogplein heeft de gemeente meerdere steken laten vallen. Punten die zeker in het bezwaarschrift komen, zijn:

  • Beschermd dorpsgezicht: over de cultuurhistorische waarden van het hele gebied van het Winsumerdiep van De Boog tot de brug als onderdeel van de Provincialeweg, de historische gelaagdheid (wierden, water, jaagpad) wordt niets gezegd. Deze zaken vormen ook geen onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan, dat onderdeel is van het bestemmingsplan.
  • Welstandscommissie en Monumentencommissie van Libau: deze deskundigen hadden volgens het Programma van Eisen bij het Voorontwerp en het Ontwerp (documenten van de gemeente zelf) om advies gevraagd moeten worden. Dit is, ondanks wat de wethouder in een gemeenteraadsbijeenkomst beweerde, niet gebeurd.

Deze twee zaken hebben met procedures en met de waarde ‘cultuurhistorie’ te maken en zullen nog nader uitgewerkt worden. We kunnen hierbij gebruik maken van de deskundigheid en informatie van erfgoedvereniging Bond Heemschut afdeling Groningen en juristen die we op individuele basis kunnen benaderen.

Samen staan we sterk

Samen staan we sterk en daarom is ons doel samen beroep aan te tekenen met zoveel mogelijk mensen. Dit heet in juridische termen: collectief beroep. Om in beroep te kunnen gaan moet je aantonen dat je belanghebbende bent. Dat begrip was in het verleden aardig beperkt: je moest in de onmiddellijke omgeving wonen én al eerder een zienswijze hebben ingediend. De mogelijkheden zijn met het attest van Aarhus wat verruimd, maar het is (nog) niet helemaal duidelijk hoe ruim de Raad van State dit begrip nu hanteert. Ons streven is om met een zo groot mogelijke groep een beroepschrift in te dienen. Hoe groot of hoe klein de groep ‘direct omwonenden’ ook is, hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger het signaal!

Kosten

Aan in beroep gaan zijn altijd kosten verbonden, zoals griffiekosten van circa € 200,- per beroepschrift. Met een groep kunnen we deze kosten delen. Ook een voorlopige voorziening aanvragen kost circa € 200,-. Daarnaast zijn er nog andere kosten voor b.v. de website en de voorbereiding voor (de zitting bij) de Raad van State in Den Haag. Ook die kosten kunnen we samen dragen.

Iedereen die wil kan ons steunen door een financiële bijdrage leveren. Er zijn ook andere manieren om te helpen. Doe mee!

%d bloggers liken dit: