Centrumplan Winsum

Het eerste belangrijke punt van aandacht is het centrum met het vastgestelde bestemmingsplan Boogplein Winsum, dat onderdeel is van het Centrumplan Winsum. Op 12 mei 2021 besloot de gemeenteraad van Het Hogeland unaniem:

 • in te stemmen met de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Boogplein Winsum
 • het bestemmingsplan Boogplein Winsum ongewijzigd vast te stellen
 • het beeldkwaliteitsplan Winsum locatie Boogplein als onderdeel van de welstandsnota Winsum vast te stellen.

Wat is het Centrumplan Winsum?

Het Centrumplan bestaat uit fase 1 Winsum: Boogplein en fase 2 Obergum: project Wierde van waarde.

Fase 1 Winsum: Boogplein

De gemeente zal het plan voor het Boogplein ongewijzigd uitvoeren, tenzij de Raad van State dit verhindert naar aanleiding van beroepschriften (indienen was mogelijk tot 8 juli 2021). Het is afwachten wat de Raad van State begin 2022 hierover beslist. Op 14 februari dient de zgn. bodemprocedure en ongeveer zes weken later zal de rechter uitspraak doen.

De gemeente koos 17 september 2021 voor een voorzichtige aanpak voor het Boogplein, waarbij men de voorbereidingen tot het hoognodige beperkt. Meer informatie:

Fase 2 Obergum

Het college heeft 1 februari 2022 ingestemd met het plan van aanpak voor het vernieuwen van het noordelijk deel van het centrum van Winsum (Obergum), met als projectnaam ‘Wierde van waarde’. Inmiddels is gestart met de voorbereidende gesprekken om alle belangen en wensen in kaart te brengen. Van daaruit werkt de gemeente samen met de betrokkenen de ambitie verder uit met een voorstel voor de herinrichting. In oktober 2021 noemde de gemeente in dit kader de hiervoor opgerichte klankbordgroep van inwoners en ondernemers om samen het plan vorm te geven. Rond de zomer van 2022 krijgt het college het voorstel ter besluitvorming.

Het kan ook anders!

Wij zijn voor een beter centrumplan waarin cultuurhistorische waarden, erfgoed en groen voorop staan en als uitgangspunt dienen. Hierdoor worden waarde en schoonheid toegevoegd zonder negatieve gevolgen voor het bijzondere en unieke karakter, de uitstraling, waarde en beleving van het centrum, het groen en het dorp als geheel, incl. het totaalaanzicht. Hierin staan we niet alleen: Platform GRAS vindt ook dat het mooiste dorp van Nederland veel beter verdient!

Wij vinden

1 Dat de gemeente met dit plan geen rekening houdt met cultuurhistorisch erfgoed en beschermd dorpsgezicht omdat het plan voor het Boogplein

 • geen waarde of schoonheid toevoegt aan de dorpskern
 • niet passend is gezien de bestaande (bouw)elementen in het centrum
 • afbreuk doet aan het schoons, karakter, groen, de uitstraling, waarde, beleving en het totaalaanzicht van het mooiste dorp van Nederland
 • met het door de Rijksoverheid aangewezen beschermd dorpsgezicht waartoe o.a. het jaagpad als cultuurhistorisch erfgoed behoort, want:
 • de gemeente vond het onnodig deskundig advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed in te winnen over het bestemmingsplan Boogplein Winsum; men vertrouwt op de eigen deskundigheid
 • niet waardeert, behoudt, beschermt en koestert wat er al is aan waardevolle elementen
 • het cultuurhistorisch erfgoed en beschermd dorpsgezicht niet als uitgangspunt en zelfs amper als sluitpost voor de ontwikkeling en bouwplannen heeft
 • het beschermd dorpsgezicht ingrijpend en onherroepelijk aantast omdat het plan het bestaande niet respecteert, zich daar niet in invoegt en ook niet versterkt, maar respectloos omgaat met wat er is, waardoor het bestaande juist wordt aangetast en vernietigd
 • negatief ingrijpt in wat er al heel lang is, zoals het ongeveer duizend jaar oude en deels onverharde jaagpad met monumentale knotlindes en groen, de wierde. het Winsumerdiep en bijbehorende oever, de monumentale gebouwen en het aanzicht van en uitzicht op het Winsumerdiep
 • op geen enkele manier rekening houdt met de Erfgoedwet
 • de inwoners die het jaagpad, beschermd dorpsgezicht en cultuurhistorisch erfgoed willen behouden niet serieus neemt:
  – De symbolische geste om het jaagpad te ‘behouden’ in de woorden van de gemeente door er een halfverhard pad op een verhoogde stenen kade van te maken, is niet serieus

2 Dat de gemeente met dit plan gemakzuchtig en onzorgvuldig omgaat met groen omdat

 • het plan voor onnodig veel verstening en een versteende omgeving zorgt en een kaalslag teweeg brengt in het groen midden in het dorp, terwijl natuur juist zo belangrijk is voor de leefbaarheid, het leefklimaat, variatie van de omgeving, ontspanning, etc.
 • de gemeente erg kaplustig en gemakzuchtig is m.b.t. groenvoorziening, niet alleen in Winsum maar in veel meer dorpen, door veel te veel bomen te willen kappen (180 in diverse dorpen van Het Hogeland, voorjaar 2021) en niet, minimaal of niet gelijkwaardig wil vervangen
 • onzinnig bezig is door als puur symbolisch gebaar naar protesterende inwoners de 3 monumentale beeldbepalende knotlindes van ruim een eeuw oud aan het jaagpad te willen verplaatsen voor € 15.000, terwijl het nog maar zeer de vraag is of ze dit gaan overleven volgens een lokale boomdeskundige. En omdat de geplande plek totaal ongeschikt is om 3 enorme bomen te herplanten, want hoe kunnen ze wortelen in het diepe waterbezinkbassin in het grasveld aan de Wigbolt Ripperdastraat tussen straat en jaagpad (naast het kunstwerk van Jan Steen ter ere van Geert Reinders)?
 • vergroening alleen is opgenomen als onderdeel van visie en plannen voor ondernemen en daarin puur wordt geïnterpreteerd in de zin van vergroening van de economie, energie e.d. en niet als vergroening van de natuur, leefklimaat, etc. Dit blijkt o.a. uit “Qua oppervlak is Het Hogeland de tweede gemeente van Nederland en fraai gelegen aan de rand van het Werelderfgoed Waddenzee” en “De gemeente ondersteunt daarom de groene ambities van bedrijven.” Ondanks dat en ondanks de groenvernietigende eigen plannen spreekt de gemeente van een “prettig leefklimaat”. Echter, hoe zit het met gehoor geven aan de redelijke wens om minimaal het bestaande (erf)groen intact te laten, goed te onderhouden en de ruimte te geven? En wat is de reactie naar inwoners die de wens en ambitie hebben de groenvoorzieningen juist uit te breiden?
 • ondanks dat uit de enquête van 2020 onder inwoners over het onderhoud van openbaar groen o.a. duidelijk wordt dat 67% het in stand houden van het aantal bomen belangrijk vindt, dat 44% vindt dat het groen niet goed onderhouden wordt, dat 46% vindt dat waardevolle bomen extra beschermd moeten worden en dat 47% zo veel mogelijk groen het belangrijkst vindt. Uit de vraag “Wanneer zou een kapvergunning volgens u verplicht moeten zijn?” blijkt hoeveel belang de gemeente werkelijk hecht aan bomen en hoe laconiek en gemakzuchtig men over kappen denkt, want dit riekt naar plannen om de kapvergunning te willen afschaffen…

3 Dat de gemeente met dit plan onvoldoende gericht is op recreatie, toerisme en handel omdat

 • het juist niet het belang van de lokale ondernemers en het hiermee samenhangende toerisme en recreatie dient, ook al zegt men van wel omdat het plan:
 • onvoldoende tot geen rekening houdt met toerisme en recreatie van inwoners en bezoekers, zoals bestaande wandelpaden (b.v. Pieterpad, Reitdiepveerwandelroute, dorpsommetjes) en groen, het uitzicht vanaf de Boog (het meest gefotografeerde en fotogenieke plekje!), etc. Wandelen over het historische, sfeervolle en groene jaagpad is immer iets heel anders dan waarin het plan voorziet: een (halfverharde) verhoogde kade langs hoogbouw van 3 verdiepingen met winkels en woningen lopen met muren en hier en daar een groen struikje of boompje!
 • compleet achterhaalde ideeën bevat, zoals onnodig veel parkeerplaatsen (uitbreiding van het huidige aantal) op het nieuwe Boogplein en daar te houden evenementen. Dit is een tegengestelde beweging; het is al circa twintig jaar gebruikelijk om juist verkeer uit woonkernen te weren en parkeerruimte te verplaatsen naar en evt. uit te breiden aan de rand van dorp en stad
 • de gemeente een behoorlijk beperkte blik heeft: men zegt dat het zich met veel parkeerplaatsen vooral richt op ondernemers en winkelend publiek dat voor de deur wil kunnen parkeren, maar argumentatie en recente onderzoekscijfers om dit te onderbouwen, ontbreken
 • de gemeente qua cultuur, recreatie, toerisme en erfgoed en monumenten vooral gericht lijkt op Werelderfgoed Waddenzee en deze thema’s niet veel ruimer ziet dan in dat verband
 • de gemeente onevenredig veel de oren laat hangen naar de eenzijdige wensen van de ondernemers, verenigd in de Ondernemersvereniging Winsum (OVW), zoals de vele parkeerplaatsen

4 Dat de gemeente met dit plan alleen oog en oor heeft voor het plan zelf en dat er na 20 jaar iéts moet gebeuren, en niet voor wensen van inwoners

 • want de gemeente zegt van alles over “samen met de inwoners hun woon- en leefomgeving vormgeven” (Omgevingsvisie toekomst Het Hogeland, Woonvisie Het Hogeland, programmaplan Kop op Het Hogeland), maar in de praktijk blijkt hier weinig tot niets van
 • omdat het plan voor het Boogplein niet in samenspraak met de (centrum)bewoners tot stand is gekomen, getuige het aantal ondertekenaars van de petitie; de teller staat op ongeveer 650
 • omdat de gemeente een erg eenzijdige opvatting en tunnelvisie laat zien door argumenten die inwoners hebben aangedragen in gesprekken, zienswijzen e.d. zonder meer van tafel te schuiven als niet ter zake doende en/of onontvankelijk te verklaren
 • want vanaf het begin af aan is men alleen gericht op het doorgang vinden van en welslagen van het plan – zonder wijzigingen – omdat er na 20 jaar toch écht iets moet gebeuren met het gapende gat in het centrum, wat dan ook maar; hierbij lijkt kwaliteit geen enkele rol te spelen en kwantiteit (van parkeerplaatsen en opbrengsten via luxe penthouses in plaats van betaalbare woningen voor elke Winsumer) juist wel
 • omdat het plan alleen uitgaat van het plan zelf en de omgeving totaal buiten beschouwing laat, zoals het cultuurhistorische erfgoed en het door Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht
 • omdat het ontwerp tot stand lijkt gekomen op basis van een kortzichtige, eenzijdige en partijdige (puur op de geïnterpreteerde belangen van ondernemers en van de gemeente zelf gerichte) opdrachtomschrijving, met als gevolg een ondeskundig, niet bij de werkelijkheid aansluitend ontwerp, dat bovendien ook niet past in/bij de bestaande omgeving en niet de wensen van bewoners weerspiegelt
 • doordat de gemeente niets wil aanpassen in het plan; vanaf het eerste moment lijkt alles in beton gegoten: het alternatief om alles 5 meter op te schuiven en zo het jaagpad en de drie knotlindes te behouden – van een deskundige van de landelijke Bomenstichting – is volgens de projectleider absoluut onmogelijk omdat dit 15 parkeerplaatsen zou kosten! Vermoedelijk ligt de waarheid dichter bij het feit dat fundering en ondergrond voor de hoogbouw vereisen dat beide danig opgehoogd en verstevigd (verhard) moeten worden. Aannemelijk is dat om het plan uit te kunnen voeren, het jaagpad en de natuurlijke wateroever en knotlindes moeten wijken omdat ze én in de weg staan (van onzinnige parkeerplaatsen) én niet geschikt zijn als ondergrond voor de hoogbouw. In het alternatieve plan kunnen deze 3 elementen behouden blijven, met gevolgen voor de (hoog)bouwmogelijkheden.
%d bloggers liken dit: